Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), potocznie zwanego RODO. W związku z powyższym, uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych osobowych, wdrożyła odpowiednie polityki ochrony danych osobowych (zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO, niniejszym przekazujemy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest RUBICON Controlling Katarzyna Chrószcz-Dzierżęga z siedzibą w Żorach pod adresem: ul. Rynek 26/2, 44-240 Żory o nr NIP: 6471260643; nr REGON: 241982640.
Z Administratorem można kontaktować się pisemnie na adres siedziby Administratora tj. ul. Rynek 26/2, 44-240 Żory lub za pośrednictwem adresu mailowego: rubicon@rubicon.katowice.pl

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Państwa dane osobowe pozyskujemy w momencie kiedy kontaktujecie się Państwo z nami w sprawie przedstawienia oferty lub nawiązania współpracy.

Państwa dane osobowe możemy przetwarzać w oparciu o następujące podstawy prawne (w zależności od charakteru i etapu współpracy):

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r tj.: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów - na tej podstawie najczęściej przetwarzamy Państwa dane osobowe do celów kontaktowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, którą można w każdym czasie odwołać, a także w ślad za postanowieniami art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 Ustawy Prawo telekomunikacyjne;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – w zakresie realizacji postanowień umownych wiążących strony, a także działań zmierzających do zawarcia umowy;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – w zakresie realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze np. podatkowych w przedmiocie prowadzenia dokumentacji finansowo – księgowej;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r tj.: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią – w zakresie ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń, odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Jako Administrator w związku z ww. celami przetwarzania danych osobowych możemy przetwarzać następujące kategorie danych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, dane rejestrowe prowadzonej działalności gospodarczej. Oczywiście każdorazowo zakres danych osobowych może różnić się w zależności od realizowanej przez Administratora usługi. Przetwarzanie danych osobowych osób wyznaczonych do kontaktu Dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktu po stronie Kontrahenta mogą być przez Administratora przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Do wyżej wymienionych celów Administrator może przetwarzać w szczególności takie dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, pełniona funkcja.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych w celu prawidłowej realizacji zawartych z Państwem umów, w zakresie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także ze względu na cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora np. ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń. Mogą to być zarówno odrębni administratorzy danych osobowych, jak i podmioty przetwarzające, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Mogą to być: podmioty uprawnione na mocy odrębnych przepisów do pozyskiwania danych osobowych, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, dostawcy usług IT, osoby oddelegowane do realizacji umów, podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, prawnych, podatkowych.

Prawa przysługujące podmiotom danych

Posiadacie Państwo prawo żądania:

 • dostępu do treści swoich danych (osoba, której przetwarzanie dotyczy może dowiedzieć się jakie dane Administrator przetwarza, w jaki sposób i w jakim celu);
 • sprostowania swoich danych (osoba, której przetwarzanie dotyczy może zażądać poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych brakujących);
 • usunięcia swoich danych (jeśli zachodzi jedna z przesłanek wynikających z art. 17 ust. 1 RODO; przesłanki wyłączające możliwość spełnienia żądania usunięcia danych przewidziane są w art. 17 ust. 3 RODO);
 • ograniczenia przetwarzania (osoba, której przetwarzanie dotyczy może złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania. W przypadku, kiedy wniosek będzie zasadny, Administrator może przetwarzać dane w zakresie przechowywania będąc jednocześnie w zgodzie z art. 18 ust. 2 RODO);
 • prawo do przenoszenia danych (prawo możliwe do realizowania w momencie, kiedy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której przetwarzanie dotyczy bądź realizacja umowy i przetwarzanie odbywa się w warunkach całkowitego automatyzowania);
 • prawo wniesienia sprzeciwu (po otrzymaniu takiego żądania Administrator przestaje przetwarzać dane osobowe, co do których został wyrażony sprzeciw, o ile nie wykaże istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów wnioskodawcy, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami);
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem następującego kanału komunikacyjnego:

 • Wysyłając e-mail na adres: rubicon@rubicon.katowice.pl
 • Wysyłając pismo na adres korespondencyjny: ul. Rynek 26/2, 44-240 Żory.

Administrator, bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia żądania udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją ww. praw. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji/profilowanie

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że nie wykorzystujemy systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na temat Państwa i jednocześnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Dodatkowe informacje

Informujemy, iż System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w postaci polityk ochrony danych został przyjęty w naszej organizacji. W przypadku dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu pod wskazanym wyżej adresem mailowym. Odpowiednie polityki ochrony danych wdrożone przez nas, będziemy poddawać regularnym i systematycznym przeglądom, jednocześnie dochowując należytej staranności w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych.